UK   EN   PL   ru     🇵🇱  

Polityka jakości pracy laboratorium badawczego działającego w ramach TM Neochrom

Laboratorium badawcze «NeoCHROM sp. z o.o.» jest nowoczesnym, dobrze wyposażonym ośrodkiem wykonywania badań i ekspertyz w zakresie oznaczania wskaźników jakości, badań fizykochemicznych materiałów, substancji, wyrobów, obiektów kontroli technologicznej i chemicznej na zgodność z aktualnymi warunkami technicznymi, normami, standardami państwowymi i międzynarodowymi Ukrainy, Europy i Stanów Zjednoczonych.

Jakość naszych usług traktujemy jako główny warunek zapewnienia zaufania klientów, reputacji niezależnego laboratorium, które gwarantuje wiarygodność wyników testów.

Stworzony przez nas system jakości zarządza wszystkimi procesami niezbędnymi do zrozumienia, jakie wymagania musi spełnić laboratorium, aby móc świadczyć usługi badawcze spełniające oczekiwania naszych klientów. Polityka laboratorium badawczego ma na celu osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu kwalifikacji personelu, organizację pracy zapewniającą obiektywność i wiarygodność wszystkich procedur testowych i analitycznych.

Kierownictwo laboratorium badawczego Neochrom odpowiada za realizację polityki w zakresie jakości i doskonalenia systemu zarządzania ją i przyjmuje na siebie odpowiedzialność, że:

 • Laboratorium badawcze i jej personel nie będą podlegać naciskom administracyjnym, finansowym lub innym ze strony dyrektora, który ma wpływ na oceny techniczne i wyniki testowania produkcji;
 • Laboratorium badawcze nie będzie prowadzić takich działań, które mogą podważyć zaufanie do niezależności wyników badań;
 • Wynagrodzenie pieniężne personelu wyznaczonego do przeprowadzenia badań nie będzie zależeć od liczby przeprowadzonych badań i ich wyników;
 • Wszelki wpływ stron trzecich lub organizacji na wyniki testów będzie wykluczony.

Najważniejszym wymogiem jest jakość. Zapewnienie jakości osiąga się poprzez funkcjonowanie systemu zarządzania, który zapewnia:

 • spełnienie wymagań DSTU ISO/IEC 17025-2017;
 • wiarygodność wyników pomiarów i badań, która jest zapewniona administracyjną i finansową niezależnością laboratorium badawczego od producentów (dostawców) i konsumentów produktów;
 • dokładność pomiarów i badań jest zapewniona poprzez regularną kontrolę sprzętu pomiarowego, certyfikację sprzętu produkcyjnego, stworzenie normalnych warunków jego eksploatacji, a także ciągły serwis techniczny sprzętu pomiarowego i produkcyjnego.
 • kontrola jakości pomiarów i badań jest zapewniona poprzez śledzenie dokładności wykonania na wszystkich etapach od rejestracji próbek produktów do wystawienia zatwierdzonych protokołów badań;
 • opracowanie i implementacja nowych metod badawczych;
 • poprawa skuteczności systemu zarządzania jakością w oparciu o analizę wewnętrzną;
 • zdobywanie autorytetu wśród klientów dzięki samodzielności i wysokiemu profesjonalizmowi.

Ogłoszona polityka w zakresie jakości obowiązuje każdego pracownika laboratorium badawczego.